coming soon
آدم باش
01:44:25 دقیقه 1395/07/04 (ایران)
آدام پس از اخراج از باغ وحش استرالیا و در آستانهٔ فوت پدربزرگاش به ایران بازمیگردد . وصیت و ارثیه ای مبهم او را بر سر راه نفس (دکتر شخصی پدربزرگ) قرار میدهد و رابطهای عاطفی میان آن دو شکل میگیرد . چالشهای بین این دو شخصیت باعث پدید آمدن موقعیتهایی فانتزی در طول فیلم میگردد …
0

عکس‌ها

دیدگاه ها