coming soon
آپاندیس APPENDIX
01:21:45 دقیقه 1397/05/01 (1396)
اثری اجتماعی است و وقایع روز اجتماع در آن روایت می‌شود. فیلم در بیمارستان می‌گذرد و از این لوکیشن خاص که پر از اضطراب و نگرانی است به مسایل جامعه اشاره دارد.
0

ویدئوها

دیدگاه ها